29 November 2021

Paula McLain: Love and Ruin

"'Sleep isn’t a skill.' I laughed at him. 'But of course, señorita. The innocent have it. They’re born with it. Somehow you lose it as you age. Worry steals it away.'"

"But I'm not sure I believe in wars anymore. They only make ghosts and they don't change anything."

"We had all the time in the world to make a terrible mistake."

"Time would have its way with everything, because that’s what had always happened and always would, out into infinity."

"'No one will win,
' he said simply. 'This is war, after all.'"

"I lay in one place and read, soaking up the peace and stillness, and feeling only a little guilty for being so happy alone."


Paula McLain: Szerelmünk romjai
Fordította Keresnyei Klára
 
"  Az alvás nem tehetség kérdése nevettem rá.
Már hogyne lenne az, senorita! Az ártatlanoknak adatik meg. Ezzel születnek. Valahogy elveszítjük, ahogy megöregszünk. Az aggodalom koptatja el."

"De nem tudom, hiszek-e még a háborúban. Csak szellemeket gyártunk, és nem változtatunk meg semmit."
 
"Tengernyi idő állt rendelkezésünkre, hogy elkövessük a legrémisztőbb hibákat."
 
"Az idő mindent elkoptat, mert ez a dolga a világ kezdete óta, és ez is marad mindörökké."

"Senki se fog győzni
felelte egyszerűen. Végül is, ez egy háború."
 
"Elnyújtóztam egy könyvvel a kezemben, hagytam, hogy átjárjon a békesség, a mozdulatlanság, és épp csak egy aprócska lelkiismeret-furdalás volt bennem amiatt, hogy ennyire boldog tudok lenni egyedül."

10 November 2021

Kurt Vonnegut:Welcome to the Monkey House

“Until six years ago, the Democratic poll watchers and the Republican poll watchers were all Republicans. Now the Democratic poll watchers are Democrats. The consequences of this revolution have not been nearly as awful as expected ‒ so far.
Where I live (1964)
 
“They're bad laws,” said Billy. “If you go back through history, you'll find that the people who have been most eager to rule, to make the laws, to enforce the laws and to tell everybody exactly how God Almighty wants things here on Earth ‒ those people have forgiven themselves and their friends for anything and everything. 
Welcome to the Monkey House (1968)
 
 “Fred Bockman is thirty and looks eighteen. Life has left no marks on him, because he hasn't paid much attention to it.” 
The Euphio Question (1951)
 
 “The mind is the only thing about human beings that's worth anything. Why does it have to be tied to a bag of skin, blood, hair, meat, bones, and tubes? No wonder people can't get anything done, stuck for life with a parasite that has to be stuffed with food and protected from weather and germs all the time. And the fool thing wears out anyway ‒ no matter how much you stuff and protect it!” 
Unready to Wear (1953)
 
“Think of it this way," said Helmholtz. “Our aim is to make the world more beautiful than it was when we came into it. It can be done. You can do it.” 
The Kid Nobody Could Handle (1955) 
 
“There are too many of us, and we are all too far apart...”
Adam (1954)

  

 

 

 

 
Isten hozott a majomházban!
 
Korábban a demokrata párti megfigyelők és a republikánus párti megfigyelők egyaránt republikánus pártiak voltak.Újabban viszont a demokrata párti megfigyelők demokrata pártiak. Ezen forradalmi fejlemény sokkal kevesebb galibával járt, mint gondolták volna legalábbis egyelőre.
Ahol élek (1964) Fordította Szántó György Tibor
 
A törvények rosszak - felelte Billy. Ha visszalapoz a történelemben, majd meglátja, hogy akik legjobban vágytak uralkodni, törvényeket hozni, a törvényeket másra rákényszeríteni, akik mindenkinek pontosan megmondták, hogy mit akar a Mindenható itt a Földön, önmaguknak és a barátaiknak mindig és mindent megbocsátottak.
Isten hozott a majomházban! (1968) Fordította Göncz Árpád
 
Fred Bockman harmincéves, de tizennyolcnak néz ki. Az élet nem hagyott nyomot rajta, mert Fred nem fordít különösebb figyelmet rá.
Az Eufió-kérdés (1951) Fordította M. Nagy Miklós
 
Az emberi lénynek az agya az egyetlen az egyetlen olyan része, amelyik ér valamit. Miért is kell, hogy hozzá legyen kötve egy bőrből, vérből, hajból, húsból, csontokból és csövekből álló zsákhoz? Nem csoda, hogy az emberek semmit sem tudnak véghezvinni, amikor egész életükre össze vannak zárva egy parazitával, amelyet étellel kell tömni, és állandóan óvni az időjárástól és a baktériumoktól. És a nyavalyás úgyis tönkremegy bármilyen gondosan etetjük és óvjuk!
Viselésre alkalmatlan (1953) Fordította M. Nagy Miklós
 
Gondoljátok azt mondta Helmholtz , hogy a célunk szebbé tenni a világot annál, mint amilyen akkor volt, amikor mi megérkeztünk. Meg lehet csinálni. Meg tudjátok csinálni.
A kölyök, akit senki sem tudott kezelni (1955) Fordította M. Nagy Miklós
 
Túl sokan vagyunk, és mind túl messze egymástól...
Ádám (1954) Fordította M. Nagy Miklós
 

 

 

 

 

 

28 October 2021

The pumpkin and the bat

 
There's a little pumpkin,
he wants to be scary,
or at least a carriage
of a kindly fairy.
He makes plans with a bat,
who wants to make you scream,
they hope their time will be
the eve of Halloween.
 
 


 

 


A tök és a denevér

 
Van egy apró tököcske,
ijesztgetni szeretne.
Denevér a barátja,
neki az a nagy álma,
hogy amerre elrepül,
aki látja menekül.
Készülődnek lelkesen,
sikítozós frász legyen,
kísértetek bulija,
az az őszi éjszaka.
De mert egyikük se rossz,
bánatot, bajt nem okoz,
csupa móka nevetés
lesz a nagy ijesztgetés.

I found the crochet patterns on the Amigurumi Today website.


24 October 2021

Richard Dawkins: The Blind Watchmaker

The physicist’s problem is the problem of ultimate origins and ultimate natural laws. The biologist’s problem is the problem of complexity. The biologist tries to explain the workings, and the coming into existence, of complex things, in terms of simpler things. He can regard his task as done when he has arrived at entities so simple that they can safely be handed over to physicists.

It is because we internally use our visual information and our sound information in different ways and for different purposes that the sensations of seeing and hearing are so different. It is not directly because of the physical differences between light and sound.

Mutation is random; natural selection is the very opposite of random.

Evolution has no long-term goal. There is no long-distance target, no final perfection to serve as a criterion for selection, although human vanity cherishes the absurd notion that our species is the final goal of evolution. In real life, the criterion for selection is always short-term, either simple survival or, more generally, reproductive success.

“...the number of different ways of being dead is so much greater than the number of different ways of being alive...”

A miracle, in other words, if it occurs at all, is a tremendous stroke of luck.

It is difficult for a minority team to break in, even a minority team which would, in the end, have done the job more efficiently. The majority team has an automatic resistance to being displaced, simply by virtue of being in the majority.

But individual zebras do everything in their power to resist being eaten by lions, and from the lions’ point of view this is making life harder for them.

It is generally characteristic of arms races, including human ones, that although all would be better off if none of them escalated, so long as one of them escalates none can afford not to.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Dawkins: A vak Órásmester
Fordította Síklaki István, Simó György, Szentesi István

„A fizikusok problémája a végső eredet és az alapvető természeti törvények tisztázása. A biológus problémája a komplexitás. A biológus az összetett dolgok működését és keletkezését az egyszerűbbek segítségével próbálja megmagyarázni. Sajátjának tekinti a feladatot addig a pontig, amíg olyan egyszerű entitással találja magát szemben, amelyet nyugodt szívvel továbbadhat a fizikusoknak.

Azért különbözik annyira a látás és a hallás érzése, mert belül használjuk fel különböző módokon vizuális és hallási információinkat, nem pedig azért, mert a fény és a hang különböző fizikai jelenségek.

Véletlenszerű a mutáció, a természetes szelekció ennek éppen az ellenkezője.

...az evolúció nem ismeri a hosszútávú célokat. Nincs távoli cél, nem létezik olyan tökéletes végső állapot, amely a kiválasztás mércéje lehetne, bár az emberi hiúság gyakran azt az abszurd gondolatot dédelgeti, hogy fajunk az evolúció végső célja. A való életben a szelekció végső célja mindig rövid távú: egyszerűen a túlélés, vagy, általánosabban szólva, a sikeres szaporodás.

...sokkal többféleképpen halunk meg, mint ahogy életben maradhatunk...

A csoda más szóval, ha egyáltalán előfordul, hatalmas szerencse.

Egy kisebbségben levő csapat nehezen tud betörni, még ha végül is hatékonyabban végezné el a munkát. A többségi csapat automatikusan ellenáll annak, hogy elmozdítsák, egyszerűen annak tulajdoníthatóan, hogy ő a többség.

Ám a zebraegyedek minden erejükkel ellenállnak annak, hogy az oroszlánok megegyék őket, és az oroszlánok nézőpontjából ez megnehezíti az életet.

Általános jellemzőjük a fegyverkezési versenyeknek, az emberekéit is beleértve, hogy noha mindenki jobban járna, ha egyikük sem fejlesztene, mindaddig, amíg egyikük fejleszt, a többi sem engedheti meg, hogy ne tegye.
21 October 2021

Moonlight bridge


There is the Fairyland on the other side.
The fairies weave dreams for us there every night.
The canvas of the dreams, heavy and endless,

absorbs their every joy, and their every sadness.
 
 
 
 
 


Holdfényhíd
 
A Holdfényhíd túlsó oldalán Tündérfalva van.
Az út, a táj láthatatlan, az idő óarany.
Ott szövik az álmainkat ‒ szép végtelen szövet,
tündérmosolyt szív magába és tündérkönnyeket. 
 
 
 

24 September 2021

Richard Osman: The Thursday Murder Club

After a certain age, you can pretty much do whatever takes your fancy. No one tells you off, except for your doctors and your children.

I would never have therapy, because who wants to unravel all that knitting? Not worth the risk, thank you.

Chris takes a swig of Diet Coke. He sometimes worries he is addicted to it. He had read a headline about Diet Coke once, which was so worrying he had chosen not to read the article.

In a lifetime of listening you pick up all sorts.

You always know when it's your first time, don't you? But you rarely know when it's your final time.

They are passing through a village, which is a respite from the trees, but there is still not enough concrete for Donna.

No kneeling for him these days though, arthritis and Catholicism being an uneasy mix.

It's great to be the fastest runner, but not when you're running in the wrong direction.

People without a sense of humour will never forgive you for being funny.

...getting out of a garden chair at our age is a military operation. Once you are in one, you can be in it for the day.

Everyone has to leave the game. Once you're in, there is no other door but the exit.

 

 

 

 

 

Richard Osman: A csütörtöki nyomozóklub
Fordította Orosz Anna

Egy bizonyos kor után az ember nagyjából azt tehet, amit csak akar. Senki se szól rá, kivéve az orvosait és a gyerekeit.

Én soha nem járnék terápiára, mert hát ki a fene akarná visszabontani azt a rengeteg kötést? Kösz, de nem éri meg a kockázatot.

Chris jó nagyot húz a diétás kólájából. Néha elfogja a pánik, hogy rászokott. Egyszer látott egy szalagcímet a diétás kóláról, ami annyira nyugtalanító volt, hogy el sem merte olvasni a cikket.

Az ember sok mindenről tudomást szerez, ha egy életen át hallgatózik.

Azt mindig tudja az ember, ha valami az első alkalom. Azt viszont csak ritkán, ha az utolsó.

Áthaladnak egy falun, ami megkönnyebbülés a rengeteg fa után, de ez még mindig nem elég beton Donnának.

A térdepelés már nem megy neki, az ízületi gyulladás és a katolicizmus kellemetlen kombináció.

Jó, ha te futsz a leggyorsabban, de csak akkor, ha nem az ellenkező irányba.

Akinek nincs humorérzéke, soha nem bocsát meg annak, akinek van.

...a mi korunkban már katonai műveletnek számít kikászálódni a kerti székből. Ha az ember egyszer beleült, egész nap benne marad.

Egyszer mindenkinek ki kell szállnia a játékból. Ha egyszer beszállt, nincs más ajtó, csak a kijárat.

11 September 2021

The best place

It is not easy to find the best place,
it must be cosy, and lovely and safe.
I don't like cleaning a lot, so be small,
be airy a bit, but no draft at all.
Be hugged by the sunshine in any case,
be good for a rest and lying in wait.
It must be quiet, but close to the friends,
with charming views of the arable lands...
Look here, this cactus, it's worth every price,
from now, I will call it only thorn-house.
I am so happy that I've found this place,
it fits me well, and it's good for a base.Tüske-lak

Jó helyet találni, nem könnyű dolog.
Központi legyen, de csendes és nyugodt.
Kényelmes, bájos, de ne legyen nagyobb,
mint amit seperc kitakaríthatok.
Levegős legyen, de ne legyen huzat,
reggeltől estig ragyogja be a nap.
Bázis legyen, ahol lesben állhatok,
megtervezhetem a légyvadászatot.
De hogyha éppen csak lopnám a napot,
érezzem úgy hogy biztonságban vagyok...
Itt ez a kaktusz, beteljesült álmom,
már csak egy nevet kell neki találnom.