23 March 2021

Roberto Bolaño: 2666

Translated by Natasha Wimmer

 

“And it was the beginning of his loneliness and a steady stream (or deluge) of resolutions, often contradictory or impossible to keep.”

Coincidence obeys no laws and if it does we don't know what they are.

The sky, at sunset, looked like a carnivorous flower.

The University of Santa Teresa was like a cemetery that suddenly begins to think, in vain. It also was like an empty dance club.

Now even bookish pharmacists are afraid to take on the great, imperfect, torrential works, books that blaze paths into the unknown. They choose the perfect exercises of the great masters. Or what amounts to the same thing: they want to watch the great masters spar, but they have no interest in real combat, when the great masters struggle against that something, that something that terrifies us all, that something that cows us and spurs us on, amid blood and mortal wounds and stench.

Bright colours in the west, giant butterflies dancing as night crept like a cripple toward the east.

The truth is we never stop being children, terrible children covered in sores and knotty veins and tumors and age spots, but ultimately children, in other words we never stop clinging to life because we are life.

...history, which is a simple whore, has no decisive moments but is a proliferation of instants, brief interludes that vie with one another in monstrousness.

Great physicists, great mathematicians, great chemists, and publishers knew that one was always feeling one’s way in the dark.

  

 

 

 

 

 


 
Roberto Bolaño: 2666 
Fordította Kutasy Mercédesz


„És kezdetét vette a magány és az eső: a gyakran ellentmondásos vagy kivitelezhetetlen célok zápora (vagy épp zivatara).

„A véletlen semmiféle törvénynek nem engedelmeskedik, és ha mégis, mi nem ismerjük ezeket a törvényeket.

Az alkonyi égbolt olyan volt, akár egy húsevő virág.

A Santa Teresa-i Egyetem olyan volt, akár egy temető, amely váratlanul gondolkodóba esik, de hiába. És olyan is volt, akár egy üres diszkó.

Már a felvilágosult gyógyszerészek sem mernek nekiveselkedni a nagy műveknek, a befejezetlen, áradó műveknek, melyek utat nyitnak az ismeretlenbe. A nagy mesterek tökéletes ujjgyakorlatait választják. Vagy ami ugyanaz: a nagy mestereket vívóedzés közben kívánják látni, de semmit sem óhajtanak tudni a valódi küzdelmekről, ahol a nagy mesterek küzdenek olyasvalami ellen, ami mindnyájunkat riadalommal tölt el, az ellen, ami megfélemlít bennünket, amitől földbe gyökerezik a lábunk, és ahol vér van, meg halálos sebek meg bűz.

Élénk színek nyugaton, mintha táncoló óriáslepkék volnának, miközben az éjszaka bicegve közeledett kelet felől.

Valójában mindig is gyerekek maradunk, szörnyűséges gyerekek sebekkel, visszerekkel, daganatokkal és májfoltokkal borítva, akárhogy is, de gyerekek, egyszóval sosem szűnünk meg belekapaszkodni az életbe, hisz mi magunk vagyunk az élet.

...a történelemnek, ennek a közönséges kurvának nincsenek meghatározó pillanatai, csak mindegyre szaporodó pillanatai vannak, felvillanásai, melyek egymással vetélkednek a borzalomban.

A nagy fizikusok, a nagy matematikusok, a nagy kémikusok és a könyvkiadók tudják, hogy az ember mindig csak sötétben tapogatózik.

7 March 2021

Copy

 
The bark is thickening on the heart.
The memories piling up
like calcium in the veins.
 
Petrified, empty copy of life.
A false layer that, at last,
will detach and take our place.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Másolat
 
Vastagodik lelkemen a kéreg.
Az egymásra rakódó emlékek,
Mint ereim falán a mész.

Megkövült, üres mása a létnek,

Apránként leváló hamis réteg,
Mi egyszer majd helyembe lép.

30 January 2021

Az elveszett varázslatok


Egyszer volt, hol nem volt, tegnap vagy tán ezer esztendeje, a világ legkerekebb szögletében volt egy gazdag, virágzó birodalom. Az emberek elégedetten éltek, szívesen dolgoztak, mert munkájuk mindig meghozta gyümölcsét. Tehenet fejtek, birkát legeltettek, csirkét neveltek. Fát vágtak, bányásztak, adtak-vettek, arannyal, ezüsttel, gyémánttal kereskedtek. Gyártottak is minden félét, hasznosnál hasznosabb dolgokat: a bognár kereket, a tímár bőröket, a kovács ekevasat és patkószeget, a gólya gyerekeket.

19 January 2021

Wartimes

The Earth is stumbling scared
around the depressed Sun.
Our every new day is
a lethal, loaded gun.
 
To pray is waste of time,
there are unequal odds...
It's now a war between
the humans and their gods.

 

 

 

 


 

Háborús idők

Közönyös ég alatt
botladozik a Föld.
Minden új nap fegyver,
s ő mindig újra tölt.
 
Az ima nem segít,
nincs mosoly, nincs zene...
Háborúban áll most
az ember s istene.


 

 

 

 

 

 

 

 

8 January 2021

Richard Dawkins: The Selfish Gene

“Intelligent life on a planet comes of age when it first works out the reason for its own existence.”

Much as we might wish to believe otherwise, universal love and welfare of the species as a whole are concepts that simply do not make evolutionary sense.

“Curiously, peace-time appeals for individuals to make some small sacrifice in the rate at which they increase their standard of living seem to be less effective than war-time appeals for individuals to lay down their lives.

“Whenever a system of communication evolves, there is always the danger that some will exploit the system for their own ends.

“Contraception is sometimes attacked as 'unnatural'. So, it is, very unnatural. The trouble is, so is the welfare state. I think that most of us believe the welfare state is highly desirable. But you cannot have an unnatural welfare state, unless you also have unnatural birth-control, otherwise the end result will be misery even greater than that which obtain in nature. The welfare state is perhaps the greatest altruistic system the animal kingdom has ever known. But any altruistic system is inherently unstable, because it is open to abuse by selfish individuals, ready to exploit it. Individual humans who have more children than they are capable of rearing are probably too ignorant in most cases to be accused of conscious malevolent exploitation. Powerful institutions and leaders who deliberately encourage them to do so seem to me less free from suspicion.

“True warfare in which large rival armies fight to the death is known only in man and in social insects.

Examples of memes are tunes, ideas, catch-phrases, clothes fashions, ways of making pots or of building arches. Just as genes propagate themselves in the gene pool by leaping from body to body via sperms or eggs, so memes propagate themselves in the meme pool by leaping from brain to brain via a process which, in the broad sense, can be called imitation.

Blind faith can justify anything. If a man believes in a different god, or even if he uses a different ritual for worshipping the same god, blind faith can decree that he should die  on the cross, at the stake, skewered on a Crusader's sword, shot in a Beirut street, or blown up in a bar in Belfast. Memes for blind faith have their own ruthless ways of propagating themselves. This is true of patriotic and political as well as religious blind faith.

We should not seek immortality in reproduction.
But if you contribute to the world's culture, if you have a good idea, compose a tune, invent a sparking plug, write a poem, it may live on, intact, long after your genes have dissolved in the common pool.

Once the genes have provided their survival machines with brains that are capable of rapid imitation, the memes will automatically take over.

We have the power to defy the selfish genes of our birth and, if necessary, the selfish memes of our indoctrination. [...] We, alone on the earth, can rebel against the tyranny of the selfish replicators.


Richard Dawkins: Az önző gén
Fordította Síklaki István


„Az értelmes élet egy bolygón akkor éri el nagykorúságát, amikor első ízben dolgozza ki saját létének indoklását.

„Bármennyire szeretnénk is az ellenkezőjét hinni, az egyetemes szeretet és a faj egészének érdeke olyan fogalmak, melyek evolúciós szempontból egyszerűen értelmetlenek.

„Furcsa módon az emberek mintha szívesebben feláldoznák az életüket háború idején, mint életszínvonaluk növekedését békeidőben.

„Valahányszor egy kommunikációs rendszer kialakul, mindig fennáll az a veszély, hogy némelyek a rendszert saját céljaikra fogják kihasználni.

„A fogamzásgátlást néha azzal támadják, hogy "természetellenes". Így igaz, nagyon természetellenes. A baj az, hogy ugyanez igaz a jóléti államra is. Azt hiszem, legtöbben úgy véljük, hogy a jóléti állam nagyon is kívánatos. Ám nem lehet természetellenes jóléti államunk, hacsak nincs természetellenes születésszabályozásunk is, mert máskülönben a végeredmény a temészetben fellelhetőnél is nagyobb nyomorúság. A jóléti állam talán a legnagyobb önzetlen rendszer, amit az állatvilág valaha is ismert, De minden önzetlen rendszer lényegéből fakadóan labilis, mivel ki van téve az önző egyének visszaélésének, akik készek kihasználni. Azok az emberek, akiknek több gyermekük van, mint ahányat felnevelni képesek, valószínűleg a legtöbb esetben túlságosan tudatlanok ahhoz, hogy tudatos visszaéléssel vádolhatnánk őket. Azok a nagyhatalmú intézmények és vezetők, akik szándékosan bátorítják őket, szerintem kevésbé állnak gyanún felül.

„Olyan igazi háborúkat, amelyekben nagy, ellenséges hadseregek harcolnak életre-halálra, csak az embernél és a társas rovaroknál ismerünk.

„A mém lehet egy dallam, egy gondolat, egy jelszó, ruhadivat, edények készítésének vagy boltívek építésének módja. Éppúgy, ahogy a gének azáltal terjednek el a génkészletben, hogy spermiumok vagy peték révén testből testbe költöznek, a mémek úgy terjednek a mémkészletben, hogy agyból agyba költöznek egy olyan folyamat révén, melyet tág értelemben utánzásnak nevezhetünk.

„A vakhit bármit igazolhat. Ha egy ember más istent hisz, sőt ha más rituáléval imádja ugyanazt az istent, a vakhit kijelentheti, hogy meg kell halnia – a kereszten, máglyán, vagy keresztes lovag kardjára tűzve, egy bejrúti utcán lelőve, vagy egy belfasti kocsmában felrobbantva. A vakhit mémjeinek megvannak a maguk könyörtelen módszerei önmaguk fenntartására. Ez éppúgy elmondható a hazafias és a politikai vakhitről, mint a vallásosról.

„Nem szabad halhatatlanságot keresnünk a szaporodásban. Ám ha hozzájárulunk a világ kultúrájához, ha van egy jó gondolatunk, komponálunk egy dallamot, feltalálunk egy gyújtógyertyát, írunk egy költeményt, az érintetlenül tovább élhet jóval azután is, hogy génjeink már feloldódtak a közös génkészletben.

„Amint a gének olyan aggyal látták el túlélőgépeiket, amely képes a gyors utánzásra, a mémek automatikusan átveszik a hatalmat.

„Megvan a hatalmunk ahhoz, hogy dacoljunk velünk született önző génjeinkkel, és ha szükséges, a belénk táplált, belénk nevelt önző mémekkel is. [...] Mi, egyedül a Földön, fellázadhatunk az önző replikátorok zsarnoksága ellen.