19 October 2020

Grape leaves


Autumn leaves of grapes ‒
rusty-colored memories
of the sweeter days.
Őszi levelek

Édesebb idők
rozsdaszín emlékei ‒
őszi levelek.
 
 14 October 2020

Richard Dawkins: Brief Candle in the Dark


“If you need a geography lesson in order to know where Africa is – if, by age seventeen, you have somehow failed to imbibe such knowledge by osmosis or simple curiosity – you surely don't have the sort of mind that would benefit from a university education.

Natural selection is a miserly economist, invisibly counting the pennies, the nuances of cost and benefit too subtle for us, the observing scientists, to notice.

The more specific reason why I now refuse to take part in formal debates with creationists is that every time a scientist agrees to such a debate it creates an illusion of equal standing.

The simpler you make your god, the less qualified he is to explain the complexity of the world. And the more complex you make him, the more does he require an explanation in his own right.

Our brains are masters of the art of virtual reality. To knock up a vision of a haloed, glowing, robed figure is child's play, and so is a still small voice in a storm.

the »argument against blind chance« misses so much of real value, mainly the spectacular power and elegance of science, epitomized by Darwin's theory. Supremely powerful yet supremely simple, it really is one of the most beautiful ideas ever to occur to a human mind, and the uninitiated are missing it. Worse, if they thrust their misunderstanding on children they are denying children that beauty, the beauty of intellectual consummation.


Richard Dawkins: Gyertyaláng a sötétben
(Fordította Dr. Kelemen László)

Ha valakinek földrajzóra kell ahhoz, hogy tudja hol van Afrika – mert tizenhét esztendős koráig puszta kíváncsiságból képtelen volt magába szívni ezt az ismeretet –, akkor az illető semmilyen hasznot sem remélhet az egyetemi képzéstől.

A természetes kiválasztódás olyan, mint egy gondos intéző. Láthatatlanul számolgatja a filléreket – azokat a kiadásokat és bevételeket, amelyek még a tudósok számára is nehezen megfoghatók.

Jó okom van rá, hogy ne vegyek részt hivatalos vitákban kreacionistákkal: ha egy tudós elfogad egy ilyen felkérést, azzal azt az illúziót kelti, hogy egyenlő felekről van szó.

Minél egyszerűbbé teszünk egy istent, annál kevésbé képes választ adni a bonyolult világra; minél bonyolultabbá tesszük, annál jobban magyarázatra szorul ő maga.

Agyunk a virtuális valóság nagymestere. Számára gyerekjáték előrángatni egy fényárban úszó, ragyogó, köpenybe burkolózó figurát, vagy beleképzelni egy kis égi szózatot a mennydörgésbe.

»a vakszerencse elleni érveket« használók megfeledkeznek számos valódi értékről, nevezetesen a tudomány lenyűgöző erejéről és eleganciájáról, amelyet például Darwin elmélete testesít meg. A legteljesebb mértékben meggyőző, mégis végtelenül egyszerű; az egyik leggyönyörűbb eszme, amely valaha is emberi elméből született; a hozzá nem értők mégis egyszerűen elsiklanak felette. Ennél is rosszabb, hogy tudatlanságukban ezt a szépséget – az intellektuális kiteljesedés szépségét – megtagadják a gyermekeiktől.
5 October 2020

Barbarian time


barbarian time has feasts
around the grave of the years
and hawk-winged gods laugh above
the smoky ruins of us

Elveszett évek

sápadt a föld az égbolt fénytelen
barbár idő ül tort az éveken
kegyetlen kányaszárnyú istenek
nevetnek üszkös romjaink felett
28 September 2020

Thinking of yellow


yearning of the old summer nights
endless gold sunsets, blinking lights
l
ullabies murmured by the streams
l
adder at the rainbow of dreams
o
des that we wrote on the waves
w
orld filled with joy and fairy tales
Régi nyarak

régi nyarak, édes gyermekévek
arany naplementék lenn a tónál
vígan fürdő, fürge parti fények
hajnal gyöngyhajából szőtt ökörnyál

vattacukor-felhőcskékbe rejtett
bőrig áztató futó záporok
duruzsoló, ezerszínű kertek
még ma is őrzöm minden álmotok22 September 2020

Carrie Fisher: The Princess Diarist


“Clothes falling away signals a situation that I'll likely avoid putting into words. If clothes don't dress it up, don't expect talk to, either.”

“Do not let what you think they think of you make you stop and question everything you are.”

“I'm beginning to think, ‘Relaxation is a rumor, a vicious rumor started by a sadistic’...”

“...and you know it's not just a bad picture but a scornful reminder of just how old you're getting and how fat you've gotten ‒ not only a reminder of what you once were but also of what you no longer are and never will be again.”

Carrie Fisher: A hercegnő naplója
(Fordította Bozai Ágota)

„A lehulló ruhadarabok jelzik a határt, amin túl valószínűleg már nem beszélek. A ruhadarabok ruházzák fel a dolgokat az elmondhatóság jogával.”

„Ne hagyd, hogy az, amit feltételezel, hogy rólad gondolnak, bármiben akadályozzon, és megkérdőjelezzen mindent, ami te vagy.”

„Kezdem azt gondolni, hogy »a lazítás csak valami pletyka, gonosz pletyka, amit egy szadista kezdett terjeszteni«...”

„Nemcsak arra emlékeztetnek ezek a képek, hogy mi voltam egykor, hanem arra is, hogy mi nem vagyok, és soha nem is leszek már.”

1 September 2020

Pink in the garden

patched with the warmth of July
inked by the high August sky
needled with summer sunrays
kissed by sweet September days


ringatta tavaszi szellő
ódát írt hozzá a nap
zsongtak hajában a méhek
aranyszín felhők alatt

9 August 2020

Farewell to past


It was 1916. People, who greeted the war with flowers, celebrating on the street, were not enthusiastic about it anymore.
But the boy's parents were glad for the call-up order. They preferred to know their only son on the front than by a little maid's side.
"When I come back, I'm going to marry you," the boy had promised, before boarding the train.
The girl began waiting. The months went with tears and hope.
After a while, no more letters came.
She kept on waiting. The war was over, but she received no news of the boy.
Still, she waited. The trains carrying the last prisoners of war ran in. Those who survived slowly returned to the village.
A foreign boy also arrived. The war swept him far from his homeland. He left his left ring finger on the trench, but one of the bullets he had gotten still wandered in his side. But he was always fun. His cheer spread to the others as well. He even managed to make the girl laugh. After almost five years of waiting, he asked her to marry. She said yes.
One day a man stopped at the gate. She walked toward him with trembling legs. Through her tears, she scanned the tired, familiar face, smiling, in disbelief.
"I came for you. Pack it up!" the man said, and she ran, ran into the house without thinking. She didn’t pack anything, just got her half-year-old daughter in her arms.
The man gave an indifferent look at the child: "You can't bring her!" he said curtly.
Time came to a halt for a moment, watching with bated breath as those four words rumbled to ruin the past. She smiled gently.
"God be with you!" she whispered, and walked back to the house rocking her little girl.

Búcsú a múlttól

1916 volt. Már azok sem lelkesedtek a háborúért, akik a hadüzenetet az utcán ünnepelve, virágokkal üdvözölték. A fiú szülei mégis örültek a behívó parancsnak. Inkább tudták egyetlen fiukat a fronton, mint egy kis cselédlány oldalán.
– Ha visszajövök, feleségül veszlek – ígérte a fiú mielőtt felszállt a vonatra.
És a lány megkezdte a várakozást. Könnyek közt, reménykedve múltak a hónapok. Egy idő után nem jött több levél.
A lány várt. A háború véget ért, de a fiúról nem kapott híreket.
Mégis várt tovább. Az utolsó hadifoglyokat szállító vonatok is befutottak. Az életben maradtak lassan visszatértek a faluba.
Egy idegen fiú is érkezett. Messzire sodorta szülőföldjétől a háború. Bal gyűrűsujját a fronton hagyta, de a szerzett golyók közül egy még ott vándorolt az oldalában. Mégis mindig vidám volt. A jókedve átragadt a többiekre is. Még a lányt is sikerült megnevettetnie. Csaknem öt év várakozás után kérte feleségül. A lány igent mondott.
Egy napon egy férfi állt meg a kapuban. A lány remegő lábakkal lépkedett felé. Könnyein át, mosolyogva, hitetlenkedve fürkészte a fáradt, ismerős arcot.
– Eljöttem érted. Csomagolj össze! – mondta a férfi, és ő szaladt, gondolkodás nélkül szaladt a házba. Nem csomagolt össze semmit, csak fél éves kislányát kapta a karjára.
A férfi egy közömbös pillantást vetett a gyerekre: – Őt nem hozhatod – közölte kurtán.
Egy pillanatra megtorpant az idő, és lélegzetvisszafojtva figyelte, ahogy az a három szó dübörögve lerombolja a múltat. A lány szelíden elmosolyodott.
– Isten veled! – suttogta, és kislányát ringatva visszasétált a házba.

16 July 2020

July siesta


A fruit-flavoured dream,
still shining on my cheek.
A luscious tiny breeze
wakes me with a breath.

It plays around my eyes,
then slips down to the arms,
vibrating on the peach
velvet of my neck.

A cloudlet in the sky,
desirous, but so shy,
would lay shadow on my
light unbuttoned dress.

A lovely, innocent
sin floats in cherry-scent,
the afternoon goes by
in a sweet caress.
Júliusi szieszta
Gyümölcsízű álom
Csurran még a számon,
Könnyűvérű szellő
Ébresztget buján.

Szempillámon játszik,
Lesiklik a vállig...
Bizsereg a bőröm
Barack bársonyán.

Kóválygó kis felleg
Féltékenyen reszket,
Árnyával takarná
Kigombolt ruhám.

Duruzsoló szárnyak
Hintik szét a vágyat.
Málnaillatúan
Zsong a délután.Our World Tuesday
Skywatch Friday

16 June 2020

In the garden


I let the garden grow...
I only watch as one plant overwhelms the other.
And while I'm trying to understand the nature's paths,
I hear as God laughs...Our World Tuesday

3 June 2020

New books on the shelf


I ordered these books on the Internet. They were in quarantine in a corner for two weeks, but now they are ready for reading. 🙂

I like to look around in the bookstores, but I prefer to buy the books online. (Even when life is normal.) It's more comfortable for me, and you can find good offers. I bought these ten books for price of three. 🙂

I gave the title "New books on the shelf" to this post, but there is no more space on the bookshelves, so I still don't know where I can put them. 🙂 This is the benefit of e-books. They don't need any space, and you can take them with yourself everywhere. But I would miss the printed books. I love their scent, I like to touch them, and it's simply good to look at them. 🙂


“Books are no more threatened by Kindle than stairs by elevators.”
Stephen Fry


Evening rainbow 😊


Our World Tuesday

28 May 2020

Day after day


Our time goes by, years run away,
we patch ourselves day after day,
stubbornly weave a dream, a plan,
like spiders weave – always again,
day after day – new and new threads,
if one of gods tears up their webs.

Nap nap után

Nap nap után elszalad,
foltozgatod önmagad.
Szősz kitartón álmokat,
mint a pók sző napra nap
 hálója ha elszakad 
mindig újabb szálakat.dVerse ~ Poets Pub
Our World Tuesday
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...